สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) เป็นหน่วยงานทางวิชาการป้องกันควบคุมโรค 1 ใน 12 พื้นที่ ที่มีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  โดย สคร.6 ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร

กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

:: แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร ตามเอกสารแนบท้าย

Additional information