Display # 
Title Author Hits
::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 7 ธ.ค. 2560 Written by Super User 200
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 กลุ่มรายการ (e-bidding) :: 4 ธ.ค. 2560 Written by Super User 164
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่มรายการ (e-bidding) :: 28 พย 2560 Written by Super User 119
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลง 7 รายการ (e-bidding) :: 21 พย 2560 Written by Super User 147
::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 14 พ.ย. 2560 Written by Super User 152
::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 13 พ.ย. 2560 Written by Super User 184
::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลง จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 7 พ.ย. 2560 Written by Super User 196
::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 กลุ่มรายการ (e-bidding) :: 3 พย 2560 Written by Super User 122
::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (e-bidding) รายการที่ 8 ลิฟท์โดยสาร 11 คน :: 1 พย 2560 Written by Super User 95
::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารเคมี) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 1 พ.ย. 2560 Written by Super User 124