::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2560 :: 16 ก.ค. 2561

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2560  :: 16 ก.ค. 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ