::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 7 ธ.ค. 2560

::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 กลุ่มรายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 7 ธ.ค. 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ