Display # 
Title Author Hits
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.4 จังหวัดตราด : 4 ก.ย.58 Written by Super User 429
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงศูนย์เรียนเครื่องพ่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.3 จังหวัดระยอง : 4 ก.ย.58 Written by Super User 436
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ประกาศ ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ( E-bidding ) : 4 ก.ย.58 Written by Super User 213
::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ ร่าง TOR สอบราคากลางปรับปรุงรั้วคอนกรีต ณ ศตม ๓.๔ จังหวัดตราด : 31 ส.ค 2558 Written by Super User 279
::สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ ร่าง TOR สอบราคากลางปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เครื่องพ่น 3.3 ระยอง: 31 ส.ค 2558 Written by Super User 230
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ ร่าง TOR สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ผ่านระบบ ( e-bidding ) : 27 สค 58 Written by Super User 228
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญเสนอแนะ วิจารณ์ ร่าง TOR สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ผ่านระบบ ( e-bidding ) : 27 สค 58 Written by Super User 219