ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ทุกท่าน...

Display # 
Title Created Date Hits
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร ในหน่วยงาน ประจำปี 2561 06 March 2018 69
:: สื่อสารวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค 28 April 2017 94
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 20 April 2017 101
แผนปฏิบัติการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 24 December 2016 136
เอกสารประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2560 ( 13-15 มิย 59 รร.ริชมอนต์ ) 17 June 2016 508
(ร่าง)ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ของสคร.6 ชลบุรี 29 April 2016 176
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559 07 March 2016 545
แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23 February 2016 171
เอกสารประกอบการประเมิน รอบ 1 ปี 2559 28 January 2016 265
หนังสือ " จุดเน้นและกรอบการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปี 2559 " 25 December 2015 267