ที่ตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

Office of Disease Prevention and Control 6 Chonburi

ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทร. 0-3827-7057-8 , 0-3827-1881-2  โทรสาร 0-3827-4862

http://odpc6.ddc.moph.go.th