โครงสร้างการบริหารงาน

            สคร.6 ชลบุรี กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงาน มี 8 กลุ่มงาน โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการเป็นผู้ควบคุมกำกับการดำเนินงานของทั้ง 8 กลุ่มงาน  และมีโครงสร้างการดำเนินงานระบบ Matrix เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมีรองผู้อำนวยการ/ผู้เชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าทั้ง 4 Matrix ดังนี้

                               1) Matrix โรคติดต่อจากการสัมผัส 
                               2) Matrixโรคติดต่อและโรคติดต่อนำโดยแมลง
                               3) Matrix โรคไม่ติดต่อ  
                               4) Matrix โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม