สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี( สคร 6 ชลบุรี )
The Office of Disease Prevention and Control 6 ChonBuri
29/85 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-1881-2 โทรสาร 0-3827-4
862